vergunning logies aanvragen

De vergunning of aanmelding heeft betrekking op het logies zelf. Per exploitatie, moet je een aparte aanmelding doen of vergunning aanvragen.

Bezorg onderstaande documenten aan Toerisme Vlaanderen:

Je kan als exploitant een gemachtigde aanstellen. Als je logies bijvoorbeeld wordt beheerd door een verhuurkantoor, dan kan de medewerker van dat verhuurkantoor ook de vergunning aanvragen als gemachtigde. Als exploitant/eigenaar van de exploitatie geef je schriftelijk je volmacht.

 1. het aanvraagformulier
 2. enkel wanneer de exploitant een rechtspersoon is, heb je de statuten nodig van die rechtspersoon en het bewijs van de aanstelling van de natuurlijke persoon belast met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het logies. Een kopie van de notariële akte of een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad volstaat hiervoor
 3. bewijs van verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade berokkend door hemzelf of door zijn aangestelde (vraag een kopie met geldigheidsdatum bij je makelaar)
 4. een geldig brandattest afgeleverd en ondertekend door de burgemeester van de gemeente waarin het logies gelegen is
 5. een plattegrond op schaal van het toeristisch logies in viervoud.

  een uittreksel uit de kadastrale legger waarop de ligging van het toeristisch logies is aangegeven. Kadastrale inlichtingen of uittreksels kan je bekomen bij de gewestelijke directie van het kadaster, bevoegd voor het gebied waar het betrokken onroerend goed ligt
 6. een eigendomsattest of een huurovereenkomst als de exploitant niet de eigenaar is van het toeristisch logies of een gedeelte van het toeristisch logies (vraag een kopie van de akte aan je notaris)
 7. een stedenbouwkundige vergunning of attest of uittreksel of document (zowel voor de constructie als de functie) waaruit blijkt dat het toeristisch logies werd opgericht in overeenstemming met de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening (te verkrijgen bij de dienst Stedenbouw van de gemeente waar het logies ligt)

  OF

  Is er voor je toeristisch logies geen stedenbouwkundige vergunning vereist? Dan dien je een document in waaruit dit blijkt.

Binnen de tien werkdagen nadat Toerisme Vlaanderen je vergunningsaanvraag ontving, krijg je een ontvangstmelding.

 • Als je dossier volledig is, zal Toerisme Vlaanderen na telefonisch contact de exploitatie ter plaatse inspecteren. Binnen de 30 werkdagen ontvang je de beslissing of je vergunning is toegekend of geweigerd.
 • Als je dossier niet volledig is, brengt Toerisme Vlaanderen je binnen de 10 werkdagen na ontvangst op de hoogte van de ontbrekende gegevens. Vanaf dan dien je binnen de 60 kalenderdagen je dossier te vervolledigen. Zoniet vervalt de Vergunningsaanvraag van rechtswege en zonder enige kennisgeving. Evenuteel kan je een gemotiveerde verlenging van die termijn aanvragen bij Toerisme Vlaanderen.

  Maximum 30 werkdagen later ontvang je als exploitant de beslissing tot toekenning of weigering van de vergunning.

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor