milieubeleidsplan

wat?

De gemeente beseft dat het nog beter moet met het leefmilieu en wil met het milieubeleidsplan “Het verleden verzekerd voor de toekomst” grenzen stellen aan de groei, voor ons eigen goed. Met dit milieubeleidsplan zetten we onze visie op papier. Deze visie zal men toepassen in het dagelijkse bestuur. Één van de pijlers van het plan is duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling wil zeggen dat men toch in eigen behoeften voorziet, maar dit op een manier dat de behoeften van toekomstige generaties niet in het gedrang komen. Verder streven we een geïntegreerd milieubehoud na en het behoud van onze groene gemeente.

Met dit eerste milieubeleidsplan zet de gemeente Voeren een grote stap in de ontwikkeling van haar milieubeleid op lange termijn.
In het milieubeleidsplan komen onderwerpen aan bod gaande van afvalpreventie, interne milieuzorg, integraal waterbeheer, hinderbestrijding, erosiebestrijding, natuurontwikkeling, duurzame mobiliteit, enzovoort.

hoe werd het plan opgesteld?

In dit plan worden de verschillende clusters overlopen die ook behandeld worden in het jaarlijks terugkerende milieuprogramma. Het opstellen van dit milieujaarprogramma is een verplichting die de Vlaamse Overheid oplegt aan gemeenten die de Samenwerkingsovereenkomst tekenen. In ruil voor het uitvoeren van taken die in de Samenwerkingsovereenkomst zijn opgesomd, krijgt de gemeente -afhankelijk van het intekenniveau- subsidies van de Vlaamse Overheid.

Concreet wordt er gewerkt rond zeven clusters (of hoofdstukken). Deze clusters liggen vast en er zijn ook bepaalde thema’s die behandeld moeten worden:

  • Instrumentarium: beschrijft met welke middelen het milieubeleid wordt gerealiseerd en op welke manier de handhaving van milieubeleid wordt geregeld
  • Vaste stoffen: hierin kadert het gemeentelijk afvalbeleid en het duurzaam productgebruik
  • Water: meewerken aan integraal waterbeheer, aanleg rioleringen en waterzuiveringsinstallaties, sensibilisatie bevolking inzake duurzaam watergebruik, erosiebestrijding, enzovoort
  • Natuurlijke entiteiten: visie en acties rond natuur, bos, groen en landschap
  • Mobiliteit: sensibilisatie bevolking en personeel rond duurzame mobiliteit, investeren in natuurvriendelijke infrastructuur bij wegenwerken, bevorderen van het milieuvriendelijk woon-werkverkeer, enzovoort
  • Hinder: hierin kaderen de maatregelen om te beperken en te verminderen zoals de opmaak van politiereglementen, informatie- en sensibiliseringscampagnes
  • Energie: uitschrijven van een visie op het energiebeleid en bepaalde maatregelen nemen om het energieverbruik van zowel de bevolking als van de eigen gemeentelijke diensten terug te dringen

documenten

Je kan het milieubeleidsplan inkijken op de milieudienst.

Judith Voets
Duurzaamheidsambtenaar
tel. 04 381 99 42
e-mail: judith.voets@devoor.be

Mireille Pluskin
Administratief medewerkster
tel. 04 381 99 43
e-mail: mireille.pluskin@devoor.be

Contact

Gemeente VoerenGemeenteplein 13798 VoerenE info@devoor.beT 04 381 99 40F 04 381 22 27
stratenplan.img

Openingsuren AC de Voor

Openingsuren AC de Voor